Doelgroepregister

In het doelgroepregister zijn mensen opgenomen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap moeite hebben met het vinden van een baan. Ze vallen onder de banenafspraak: een akkoord tussen het kabinet, werkgevers en werknemers om meer banen te creëren voor mensen met een beperking. Wat het doelgroepregister kan betekenen voor werkgevers lees je op deze pagina.

Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een register waarin mensen die een arbeidsbeperking hebben zijn opgenomen. Ze hebben door ziekte of een handicap moeite met het vinden van werk, vaak omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben.

Wie in het doelgroepregister is opgenomen, valt onder de banenafspraak. Dat is een afspraak tussen het kabinet, werkgevers en werknemers om meer werk te creëren voor mensen die voordat ze 18 jaar werden of tijdens hun studie een ziekte of handicap kregen. Al deze banen zijn bedoeld voor mensen in het doelgroepregister. In de periode 2013-2026 worden dankzij de banenafspraak 125.000 extra arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Wie als (potentieel) werknemer in het doelgroepregister wil worden opgenomen, dient daartoe de aanvraag ‘Beoordeling werken met een voorziening’ in bij het UWV. Dat beoordeelt of iemand een voorziening nodig heeft om het minimumloon te verdienen. Is dat het geval, dan wordt iemand opgenomen in het doelgroepregister.

Wat zijn de voorwaarden van het doelgroepregister?

Een werkgever kan in het werkgeversportaal nagaan of een werknemer, uitzendkracht of sollicitant is opgenomen in het doelgroepregister. Het UWV heeft een advieswijzer uitgegeven waarin werkgevers kunnen zien welke financiële regelingen er zijn om het werven van iemand uit het doelgroepregister te stimuleren.

Het doelgroepregister wordt regelmatig geactualiseerd, dus werkgevers krijgen het advies regelmatig te kijken of er wellicht nieuwe kandidaten staan voor een baan. Wie informatie wil opvragen van een werknemer, moet beschikken over diens burgerservicenummer of het loonheffingsnummer. Kijken of een uitzendkracht of sollicitant in het doelgroepregister staat? Dan volstaat het burgerservicenummer.

Voor wie is het doelgroepregister bedoeld?

Het doelgroepregister is uitsluitend bedoeld voor mensen met een ziekte of handicap die zonder extra ondersteuning op de werkvloer niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Ze maken deel uit van de banenafspraak waarin kabinet en werkgevers hebben afgesproken extra banen te realiseren voor deze doelgroep.

Het in dienst nemen van iemand uit het doelgroepregister, heeft meerdere voordelen voor de werkgever. Zo telt een werknemer die staat ingeschreven in het doelgroepregister mee in het quotum arbeidsbeperkten. Bovendien geldt de no-risk polis.

Hoe ga je aan de slag met het doelgroepregister als werkgever?

Een werkgever kan op werk.nl zien of iemand werk zoekt via de banenafspraak en staat ingeschreven in het doelgroepregister. De werknemer kan dit in zijn cv aanvinken. Als een werkgever via de kandidatenverkenner banenafspraak iemand vindt die hij interessant vindt, kan hij informatie opvragen bij het werkgeversservicepunt.

Een werknemer die werkt met een zogenaamde voorziening, kan worden opgenomen in het doelgroepregister. De werkgever kan dit niet regelen, de werknemer moet zelf een aanvraag indienen bij het UWV.

Die uitkeringsinstantie onderscheidt meerdere voorzieningen. Een werknemer moet minimaal gebruik maken van of in aanmerking komen voor één voorziening om opgenomen te kunnen worden in het doelgroepregister. Dat zijn: gebruik maken van een jobcoach, aangewezen zijn op vervoer, gebruik maken van meeneembare hulpmiddelen of dienstverlening voor doven, blinden of mensen met een motorische handicap. Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer alleen dankzij een van deze voorzieningen zelfstandig het minimumloon kan verdienen.

Een werknemer kan ook worden opgenomen in het doelgroepregister als hij bij het vinden van werk ondersteund wordt door de gemeente. Belangrijk is dan dat dit gebeurt volgens de uitgangspunten van de Participatiewet. Wie staat ingeschreven in het doelgroepregister telt mee voor de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten.

Veel gestelde vragen over het doelgroepregister

Wie staan ingeschreven in het doelgroepregister?

Iedereen die staat ingeschreven in het doelgroepenregister, voldoet aan een of meerdere voorwaarden die het UWV stelt. Een overzicht vind je hier.

Welke gegevens vind je in het doelgroepregister?

In het doelgroepregister staat het burgerservicenummer van de werknemer of sollicitant. Daarnaast wordt vermeld wanneer en om welke reden iemand in het register is opgenomen.

Hoe vraag je gegevens op in het doelgroepregister?

Het UWV, de gemeente, werkgevers en de werknemer zelf kunnen gegevens uit het doelgroepregister opvragen. De werkgever kan dit alleen doen als hij beschikt over het burgerservicenummer van de werknemer, uitzendkracht of sollicitant. Er wordt niet meer informatie verstrekt dan het bericht of iemand wel/niet staat ingeschreven.

De werkgever kan bij het zoeken naar een werknemer gebruik maken van de kandidatenverkenner banenafspraak. Wat is dat?

De kandidatenverkenner banenafspraak is een hulpmiddel voor werkgevers die anonieme profielen laat zien van mogelijke kandidaten. De werkgever kan onder meer zien of iemand een Wajong-uitkering of een indicatie banenafspraak heeft. Ook worden soms enkele kenmerken vermeld, zoals opleidingsniveau, reisafstand, beschikbaarheid en overige interesses.

Hoelang blijft iemand opgenomen in het doelgroepregister?

Meestal blijft iemand in het doelgroepregister staan tot de AOW-leeftijd is bereikt. Er zijn ook enkele uitzonderingen.

Wat gebeurt er als een werknemer zich laat uitschrijven uit het doelgroepregister? Als de werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden, wordt hij uitgeschreven. Dat betekent dat de werkgever enkele voordelen kwijtraakt. De werknemer telt na uitschrijving niet meer mee voor het quotum arbeidsbeperkten.

Handige websites:

www.rijksoverheid.nl

www.uwv.nl

Gratis eBook: In 10 stappen naar succesvol sociaal ondernemen!

Andere onderwerpen

Sociaal ondernemen

Steeds meer bedrijven zien de toegevoegde waarde van sociaal ondernemen. Sociale ondernemers voegen maatschappelijk waarde toe en ontlenen hun bestaansrecht aan het maken van maatschappelijke impact. Dat gaat verder dan alleen het creëren van financiële waarde. De purpose of maatschappelijke missie staat centraal en werkt als een magneet voor zakelijke relaties en potentieel personeel.

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie roepen bij veel werkgevers vragen op. Wat is het? Wie komt er voor in aanmerking? Hoe kom ik er voor in aanmerking? Op deze pagina geven we antwoord op deze vragen.

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de bijstand, sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de Participatiewet is dat er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij reguliere werkgevers.