Europese subsidie

WSD wordt bij de uitvoering van haar vernieuwende werkwijze ondersteund door gelden uit de EU. Onderstaand worden de projecten en de Europese steun kort toegelicht.

I. Europees Sociaal Fonds Duurzame Inzetbaarheid (ESD DI)

Toegekende subsidie: maximaal € 9.000,-
Looptijd: 12 juli 2019 tot 12 juli 2020
Titel project: WSD Fit!
Aanvrager: WSD
Uitvoerder: Berenschot (extern adviseur)


Integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid binnen WSD

WSD wordt in toenemende mate geconfronteerd met de effecten van vergrijzing, de noodzaak om tot op hogere leeftijd door te werken en een – onder andere door de instroom van medewerkers met complexere begeleidingsbehoeften – toename van ondersteuningsbehoefte vanuit de werkgever. Tot op heden is duurzame inzetbaarheid vooral thematisch opgepakt: gezonder eten, trainingen stoppen met roken en een bewegingsprogramma.

Met ondersteuning van Berenschot is een programma gestart om duurzame inzetbaarheid een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur te maken. Om deze stap te kunnen maken moet er draagvlak, meer bewustwording en kennisdeling ontstaan om duurzame inzetbaarheid te kunnen vertalen naar de individuele medewerker en zijn of haar specifieke behoeften. Berenschot begeleidt een projectgroep met het opstellen van een plan van aanpak en ondersteunt in de uitvoering daarvan. In het project worden leiding en medewerkers bevraagd en uitgedaagd om input te geven over het thema. Uit deze dialoog ontstaan concrete acties die door de projectgroep worden uitgewerkt en middels sessies en toolbox-meetings in de organisatie gedeeld worden. Deze activiteiten worden ondersteund met een communicatie-campagne. Uiteindelijk resultaat is dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers een integraal onderdeel geworden is van het HR-beleid en dat het thema op individueel niveau terugkeert bij de jaargesprekken. Hierdoor is per persoon inzicht in de behoeften en uitdagingen om blijvend inzetbaar te zijn binnen de organisatie.


II. Europees Sociaal Fonds Sociale Innovatie en transnationale samenwerking (ESF SITS).


Toegekende subsidie: maximaal € 187.998,-
Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020
Titel project: Maak werk van leren!
Aanvrager: gemeente ‘s-Hertogenbosch
Uitvoerder: WSD te Boxtel (penvoerder)
Uitvoerder: Promen te Gouda


Ontwikkelen van passende leerlijnen met een erkende praktijkverklaring

Het Europees Sociaal Fonds onderdeel Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.

WSD en collega sociaal ontwikkelbedrijf Promen uit Gouda ontwikkelen met de regionale ketenpartners passende leerlijnen met een erkende praktijkverklaring voor de doelgroep Participatiewet en Banenafspraak. Een MBO-praktijkverklaring is een officieel erkend document. Hiermee laat de deelnemer zien dat deze beschikt over de ervaring die nodig is voor een bepaald beroep. In 3 tot 6 maanden (afhankelijk van de praktijkleerlijn) worden één of meerdere werkprocessen onderwezen. Voor ieder werkproces dat een deelnemer beheerst ontvangt men een verklaring. Hierdoor wordt de doorstroom naar regulier werk of doorstroom naar een MBO-opleiding bevorderd. De te ontwikkelen methodiek sluit aan op de door SBB ontwikkelde praktijkverklaring (Boris-methodiek) voor de VSO/Pro-doelgroep, maar wordt voor een bredere doelgroep doorontwikkeld. Te denken valt dan aan mensen binnen de doelgroep Participatiewet en statushouders. Specifieke aandachtspunten zijn taalontwikkeling en het activeren van mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest. We ontwikkelen deze methodiek samen met (MKB)ondernemers. Zij hebben een belangrijke rol bij het vaststellen van de inhoud en het in een praktijksituatie instrueren van taken die afgeleid zijn uit (deel)kwalificaties binnen het reguliere onderwijs. De ROC’s KWIC uit ’s-Hertogenbosch en het Summa College uit Eindhoven zijn betrokken bij het afgeven van de praktijkverklaringen. Vergelijkbare projecten zijn actief binnen een grootstedelijke omgeving. Dit project heeft een focus op de meer rurale arbeidsmarkt Midden-Holland en Noordoost- en Zuidoost-Brabant met voornamelijk kleine gemeenten en bedrijven.

III Asiel Migratie en Integratie Fonds (AMIF)
Toegekende subsidie: maximaal € 749.980,-
Looptijd: 1 september 2019 tot en met 31 december 2021
Titel project: Bossche Sferen: van Dieze naar Dommel
Aanvrager: gemeente ‘s-Hertogenbosch
Uitvoerder: WSD te Boxtel
Uitvoerder: WeenerXL te ’s-Hertogenbosch (penvoerder)

Maatschappelijke participatie met Dommelse sferen en taalontwikkeling met Virtual Reality

Het project Bossche Sferen: van Dieze naar Dommel is een initiatief van WSD en Weener XL en wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). AMIF subsidieert innovatieve projecten die gericht zijn op asiel, terugkeer van statushouders naar hun landen van herkomst en integratie.

Het project Bossche Sferen: van Dieze naar Dommel is een integratieproject en omvat een zestal activiteiten waarvan er twee door WSD worden uitgevoerd. De activiteit ‘Dommelse Sferen’ is een regionale variant op het succesvolle Bossche Sferen uit ’s-Hertogenbosch. Met dit project bezoeken groepen statushouders de negen verschillende sferen die iedere samenleving telt. Iedere sfeer wordt vertegenwoordigd door een gebouw of plek waar mensen samenkomen en samen leven. Deze sferen vind je in iedere samenleving maar de normen, waarden en spelregels die gelden binnen iedere sfeer kunnen per cultuur verschillen. Een ideaal uitgangspunt om met elkaar over in gesprek te gaan. Met dit project maken de statushouders kennis met hun gemeente en medebewoners, krijgen ze praktische informatie over de bezochte gebouwen en wordt de maatschappelijke participatie van deze doelgroep vergroot. Dommelse Sferen zal plaatsvinden in (een deel van) het werkgebied van WSD.

Een van de activiteiten is 'Taal en VR'. Met deze activiteit bevorderen we de beheersing van de Nederlandse taal onder statushouders. Hiervoor hebben we de samenwerking opgezocht met Regina Coeli in Vught. Regina Coeli is koploper op het gebied van ontwikkeling van innovatieve methodieken die ingezet worden in het taalonderwijs en experimenteert sinds enkele jaren zeer succesvol met Virtual Reality (VR). Zo gebruiken zij VR om ‘levensechte’ situaties te simuleren waarin taal kan worden geoefend. Denk aan het oefenen van een speech voor een volle theaterzaal of het bestellen van een drankje op een virtueel terras. We gaan gebruikmaken van de expertise en kennis van Regina Coeli om een drietal VR-modules te ontwikkelen die we gaan implementeren in de al zeer succesvolle TaalDoen-methode.

WSD professionals in mensenwerk