Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) is gericht op het in kaart brengen van de mogelijkheden van deelnemers tot arbeidsparticipatie en het maximaal benutten daarvan. Gemeenten zetten OAD in voor inwoners die een beroep doen op de Wmo-voorziening dagbesteding en voor inwoners die vallen onder de Participatiewet.

Wat is het doel?

Het doel van OAD is om inzicht te krijgen in de participatiemogelijkheden van deelnemers en daar waar groeimogelijkheden bestaan deze maximaal te benutten.

Het ligt niet voor de hand dat deze deelnemers direct doorstromen naar een reguliere baan, maar een stijging van de loonwaarde behoort wel degelijk tot de mogelijkheden. Hierdoor zijn misschien toch mogelijkheden voor arbeidsparticipatie. Aan het eind van het traject is duidelijk of doorstroom naar betaald werk mogelijk is of dat de deelnemer toch aangewezen is op andere dienstverlening zoals dagbesteding via de Wmo.

Voor wie?

Mensen die de indicatie dagbesteding hebben of kunnen krijgen, mensen die vallen onder de Participatiewet en mensen die nog geen goede daginvulling hebben, zijn de doelgroep van dit traject. Bij de meeste aanvragers van een voorziening dagbesteding speelt psychische en/of psychiatrische problematiek. Vaak is ook sprake van begeleiding vanuit een GGZ instelling.

Hoe lang duurt het traject?

Het traject duurt gemiddeld zes maanden met een uitloop naar maximaal een jaar. We bespreken de voortgang in het traject periodiek met de deelnemer en de contactpersoon van de gemeente. Als er duidelijkheid is over het hoogst haalbare vervolgtraject ronden we het traject OAD af. In overleg met de gemeente zetten we het vervolgtraject in.

Hoe gaat dit in z’n werk?

De gemeente meldt een deelnemer aan bij WSD en we voeren een of meerdere kennismakingsgesprekken. In die gesprekken bespreken we de mogelijkheden van een deelnemer. Wat voor werk en handelingen zijn er mogelijk? We brengen ook in kaart welke begeleiding of werkplekaanpassingen er nodig zijn. Omdat er in dit traject geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, wordt er geen loon betaald.

Denk bij werkplekaanpassingen aan technische aanpassingen van de werkplek of werkomgeving en het splitsen van taken in enkelvoudige handelingen. Bij werkbegeleiding gaat het om altijd aanwezige en gespecialiseerde begeleiding. Om te zorgen voor structuur stellen we samen met de deelnemer een werkrooster op, met minimaal twee dagdelen in de week.

De infrastructuur van WSD zorgt ervoor dat deelnemers aan de slag kunnen. Werknemers van WSD en vanuit de GGZ verzorgen de begeleiding en werken met de zelfredzaamheidmatrix (ZRM). De ZRM wordt veel gebruikt om te beoordelen hoe zelfredzaam mensen zijn in verschillende situaties. Elke drie maanden is er een ZRM-gesprek, waarin de begeleiders kijken of de deelnemer stappen heeft gezet. De resultaten koppelen we in overleg met de deelnemer terug aan de klantmanager.

Wat kost het?

Voor de Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding betaal je per dagdeel het gemeentelijk tarief voor dagbesteding en een eenmalig bedrag voor een uitgebreide diagnose en advies. Zie hiervoor ook de actuele contractspecificatie.

Onze initiatieven