Participatie vergunninghouders

Participatie vergunninghouders is een intensief activerings- en werktraject. Vergunninghouders werken, krijgen training en arbeidsoriëntatie. Zo benutten zij hun participatiemogelijkheden zo goed mogelijk. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Wat is het doel?

Het doel is om vergunninghouders voor te bereiden op een werkzaam leven in Nederland door hen te leren werken volgens de normen en waarden van onze arbeidsmarkt. Maatwerk staat hierbij centraal, maar voor iedereen geldt dat er zo veel mogelijk wordt geparticipeerd. Om te bepalen hoeveel iemand kan participeren, gebruiken we de participatieladder.

Voor wie?

Het traject is bedoeld voor vluchtelingen of anderen met een verblijfsstatus. Deze groep mensen is vaak erg gevarieerd op het gebied van opleidingsniveau, etniciteit en leeftijd. Sommigen hebben nog nooit gewerkt, anderen liggen er al langer uit. Psychische, verstandelijke of fysieke klachten kunnen daar een rol bij spelen.

Hoe lang duurt het traject?

Het traject duurt maximaal 12 maanden en stopt op het moment dat de doelen gerealiseerd zijn of als een ander traject beter past.

Hoe gaat dit in z’n werk?

De gemeente meldt deelnemers aan voor dit traject. Dan volgt er een intakegesprek met WSD, om te kijken wat er mogelijk is. De deelnemer krijgt ook uitleg over het programma. Op basis van het gesprek stelt de consulent een individueel trajectplan op en legt dit aan de klantmanager voor.

Waar bestaat het programma uit?

We houden rekening met het programma dat vergunninghouders misschien al volgen vanwege de verplichte inburgering. Zo’n programma is vaak drie of vier dagdelen per week. De inburgering is geen onderdeel van ons traject, maar we zorgen wel voor afstemming samen met de organisatie van de inburgering.

Dit traject bestaat uit drie modules:

 1. Oriëntatie op de arbeidsmarkt, trauma’s en de verwerking hiervan: één dagdeel per week.
 2. Stage lopen en werkervaring opdoen in de ‘werkcarrousel’: een tot vier dagdelen per week.
 3. Bepalen van het vervolg en de afsluiting.

De eerste twee modules lopen tegelijkertijd, waardoor er in combinatie met het inburgeringsprogramma acht dagdelen per week gevuld zijn.

Module Groepstraining

In deze module staat groepstraining centraal. Een trainer van de Werkacademie leidt deze training samen met een narratief therapeut. Een narratief therapeut is een ervaren professional, die bekend is met verschillende culturen en gedragingen.

De training duurt een dagdeel per week en is een voorbereiding op werk. Een groep van acht tot tien deelnemers is ideaal. Algemene zaken kunnen dan samen besproken worden, terwijl er voldoende tijd en ruimte overblijft voor individuele begeleiding. Als het nodig is, schakelen we een tolk in.

In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De Nederlandse samenleving en specifiek de arbeidsmarkt.
 • Gedrag en communicatie op de werkvloer.
 • Sociale (werk)contacten aangaan.
 • Vragen beantwoorden zoals: wie ben ik? Wat kan ik? Wat is mijn verhaal? Wat zijn mijn competenties en hoe kan ik die gebruiken in het werk?
 • Hoe vind ik zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt en wie kan ik daarvoor inschakelen?
 • De mentale gezondheid, ziektebeleving en copingstijl.
 • Onderling uitwisselen van ervaringen in het werk.

De narratief therapeut zoomt in de individuele sessies in op persoonlijke verhalen en het wegnemen van de belemmerende gedachten.

Module Werk

Deelnemers gaan maximaal vier dagdelen in de week aan het werk. Er zijn verschillende passende werkplekken beschikbaar in het netwerk van WSD en andere werkgevers in de regio. Het gaat altijd om een leerwerkplek. Het doel is om werkervaring op te doen en te leren wat werken in Nederland betekent. Deelnemers krijgen ook meer zicht op hun belastbaarheid, capaciteiten en motivatie.

Voorbeelden van werkzaamheden in deze fase: magazijn, verkoop, winkel, schoonmaak, catering, productiewerk, groenvoorziening en vervoer & transport.

Module Evaluatie

Het doorlopen van de eerdere modules levert veel informatie op. Deelnemers hebben een goed beeld gekregen van hun mogelijkheden en hoe ze die moeten benutten. Daarnaast wordt het duidelijk of deelnemers zelf hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt, of daarbij ondersteuning nodig hebben.

De klantmanager van de gemeente en de trainer van de Werkacademie bepalen samen of de doelen zijn behaald en wanneer de deelnemer kan uitstromen.

De afronding van het traject

Een deelnemer kan op elk moment uitstromen naar de normale arbeidsmarkt of naar een opleiding. Het is natuurlijk ook mogelijk om tijdens of meteen na afloop van het traject gebruik te maken van reguliere dienstverlening die de gemeente kan aanbieden.

Partners met expertise

WSD werkt in dit traject samen met een aantal partners:

 • een tolk;
 • een trainer van de Werkacademie;
 • regionale werkgevers;
 • vluchtelingenwerk;
 • organisaties die de verplichte inburgering verzorgen.

Rapportage

De gemeente krijgt bij aanvang een kort trajectadvies van ons. Tijdens het traject houden trainers de gemeente op de hoogte van veranderingen. Na het traject zorgen we voor een eindverslag, met daarin alle activiteiten, voortgang en een vervolgadvies.

Wat kost het?

Zie de contractspecificatie voor het meest actuele tarief. Opdrachtgevers ontvangen voor aanvang van het traject een op maat gemaakte offerte.

Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk