Beschut werken

In de Participatiewet (art. 10b) is de voorziening beschut werken opgenomen. Beschut werken is een vorm van werken waarin personen, die uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, met een dienstverband gaan werken.

Doel

Maximale arbeidsparticipatie door het bieden van betaald werk aan mensen die wel arbeidsvermogen hebben maar daarbij zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving en aangepaste omstandigheden.

 
Doelgroep

Het gaat om personen die een zodanige mate van begeleiding en/of aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze personen in dienst neemt. De deelnemer zelf of de gemeente vraagt advies aan het UWV voor het vaststellen of de deelnemer tot de doelgroep van beschut werk behoort. UWV doet dat conform de richtlijnen uit de AMvB Beschut werk. Als UWV positief adviseert en de gemeente stelt vast dat de persoon tot de doelgroep behoort, kan de gemeente deze persoon een beschutte werkplek aanbieden. 

Duur

Gezien de aard van beschut werk en de doelgroep die ervoor in aanmerking komt, gaat het doorgaans om langer durende trajecten en arbeidsrelaties. Het ligt niet voor de hand dat deze personen uitstromen naar een reguliere baan. Periodiek wordt de loonwaarde gemeten en stelt de gemeente vast of de persoon nog tot de doelgroep van beschut werken behoort. 

Hoe gaat dit in z’n werk?

De gemeente meldt een deelnemer uit de doelgroep aan bij WSD. WSD voert een of meerdere kennismakingsgesprekken waarin onder meer de arbeidsmogelijkheden en de te realiseren werkplekaanpassingen worden besproken.

Bij werkplekaanpassingen kan gedacht worden aan technische aanpassingen van de werkplek of werkomgeving, een uitsplitsing van taken, intensieve tot zelfs permanent aanwezige, speciale werkbegeleiding of aanpassingen in werktempo en/of arbeidsduur. 

Wanneer er een concrete werkplek is en de noodzakelijke aanpassingen zijn gerealiseerd, krijgt de deelnemer een dienstverband aangeboden bij Werkpartners B.V.

De deelnemer kan door de noodzakelijk te realiseren werkplekaanpassingen binnen de infrastructuur van WSD aan de slag. Het is uiteraard ook mogelijk dat de noodzakelijke aanpassingen in specifieke situaties bij een reguliere werkgever worden gerealiseerd. Plaatsing bij die reguliere werkgever kan vervolgens in groepsverband of individueel vormgegeven worden. 

Uw investering

De rijksoverheid stelt financiële middelen voor een aantal plekken beschut werken beschikbaar. Die middelen zijn verdeeld in een loonkostensubsidie en een begeleidingsvergoeding. Zie voor de meest actuele kosten de geldende contractspecificatie.