Persoonlijke coaching

Mensen die langdurig niet deelnemen aan het arbeidsproces verkeren vaak ik een negatieve spiraal. Problemen stapelen zich op en een sociaal isolement dreigt. Met persoonlijke coaching krijgen zij de kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Persoonlijke coaching is een traject waarbij de coach de deelnemer stimuleert om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

 

Doel

Het doel van persoonlijke coaching is afhankelijk van de opdracht en kan van situatie tot situatie verschillen. Algemeen geldt het doel dat de deelnemer in maatschappelijk opzicht optimaal participeert waardoor hij of zij doorstroomt naar hogere treden op de participatieladder.

 

Doelgroep

Uitkeringsgerechtigden en alle personen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Psychische of lichamelijke klachten en financiële problemen spelen vaak een rol. Het verdienvermogen is (tijdelijk) vermoedelijk laag.

 

Hoe gaat dit in z’n werk?

De opdrachtgever meldt een deelnemer aan voor persoonlijke coaching. De coach neemt contact op met de opdrachtgever om doelen scherp te krijgen. Indien gewenst vindt een 3-gesprek met de deelnemer plaats. De coach bezoekt de deelnemer in de thuissituatie. De deelnemer geeft in samenspraak met de coach aan welke veranderingen wenselijk en noodzakelijk zijn. De opdracht of vraag van de opdrachtgever is altijd het uitgangspunt.

De coach helpt om deze veranderingen te realiseren, uitgaande van kansen en mogelijkheden. De doelen die de deelnemer wil en kan bereiken worden vastgelegd in een coachingsplan.

De persoonlijke coach stimuleert de deelnemer om activiteiten te ondernemen, gericht op persoonlijke groei en maatschappelijke participatie. Activiteiten zijn bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, scholing of cursus, sport, stage, hobby’s, concrete stappen richting betaald werk, hulpverlening en schuldhulpverlening. Deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de:

 

  • fysieke of psychische conditie;
  • deelname aan het maatschappelijk leven;
  • persoonlijke zelfredzaamheid;
  • financiële zelfredzaamheid.

Persoonlijke coaching grijpt vaak diep in in het leven van de deelnemer. De coaching is gericht op duurzame (gedrags)verandering bij de deelnemer. Er is sprake van een intensief contact tussen deelnemer en coach. Wederzijds vertrouwen is hierin belangrijk.

 

Rapportage

Voor aanvang van de coaching ontvangt de opdrachtgever het coachplan. Na afloop van de coaching ontvangt de opdrachtgever een eindrapportage waarin beschreven staat hoe aan de beschreven doelen is gewerkt en in hoeverre deze zijn gerealiseerd. De opdrachtgever en de coach spreken onderling af wanneer en in welke vorm de opdrachtgever tussentijds wordt geïnformeerd.

 

Duur

De duur van de inzet van persoonlijke coaching is afhankelijk van de opdracht en de te behalen resultaten. Gemiddeld zijn 10 tot 12 contactmomenten nodig om de doelen te realiseren.