Woonomgevingsploeg (WOP)

De WOP is een samenwerkingsverband tussen een plaatselijke woningbouwvereniging, een gemeente en WSD. Het gaat hierbij om onderhoudswerkzaamheden in en rondom objecten van de woningbouwvereniging met de inzet van mensen die tot de Participatiewet behoren.  

 

Doel

Het doel van de WOP is tweeledig:

1)    Realiseren van een schonere en veiliger woonomgeving door het verrichten van (onderhouds)werkzaamheden in en rondom objecten van de deelnemende woningbouwvereniging. 

2)    Deelnemers activeren, testen en vakvaardigheden aanleren door hen in te zetten binnen een leerwerktraject in de WOP. 

 

Doelgroep 

De deelnemers zijn mensen die geen betaald werk hebben en door de inzet van werk en training geactiveerd worden. Er is vermoedelijk sprake van een loonwaarde tussen 20-100%. 

 

 

Duur 

 De klantmanager bepaalt de duur van dit traject; meestal ligt die tussen 3 en 6 maanden. De deelnemers werken binnen de WOP met behoud van hun uitkering. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

 

Wat is de WOP?

De WOP bestaat uit een groep van 4-6 medewerkers die wordt aangestuurd en begeleid door een meewerkend voorman van WSD. De WOP is een aantal dagdelen per week werkzaam in en nabij objecten van de woningbouwvereniging. De groep heeft de beschikking over vervoer, gereedschappen en andere materialen. De woningbouwvereniging werkt nauw samen met de meewerkend voorman van WSD en communiceert met hem wanneer welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Concreet gaat het dan over onderhoudswerk dat zich richt op het regelmatig en terugkerend verwijderen van onkruid, oud papier, zwerfvuil, bladeren, achtergebleven huisraad in de openbare ruimte, het kleinschalig repareren van verharding, plantsoen en speelplekken en het incidenteel schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes zoals portieken, hallen, liften en trappenhuizen in de objecten van de woningbouwvereniging. 

 

Hoe gaat het in z’n werk?

De opdrachtgever meldt een deelnemer aan voor de WOP. Een consulent van WSD voert het intakegesprek en stelt een trajectplan op. Er worden concrete afspraken gemaakt over zaken als de startdatum, urenomvang, trajectdoel en trajectduur. Vervolgens introduceert de consulent de deelnemer bij de meewerkend voorman van de WOP. De voorman werkt de deelnemer in, stuurt hem aan en onderhoudt gedurende het traject nauw contact met de consulent van WSD.

 

Rapportagemomenten

De klantmanager en de consulent stemmen vooraf de doelstelling van het traject af. Ook bespreken zij hoe en in welke frequentie de consulent de klantmanager op de hoogte brengt van de voortgang. Sowieso ontvangt de klantmanager bij aanvang van het traject een plan met daarin opgenomen de doelstellingen en te ondernemen activiteiten. Na afloop ontvangt de klantmanager een eindverslag en een advies voor verdere re-integratie. Onderdeel daarvan is de op ervaringen gebaseerde indicatieve loonwaarde: is er sprake van een verminderde loonwaarde of niet? 

 

Uw investering

De opdrachtgever betaalt eenmalig intakekosten plus begeleidingskosten gedurende de looptijd van het traject. De kosten worden op voorhand nader gespecificeerd in een offerte (financieel plan). Zie voor de actuele prijs de geldende contractspecificatie.