Planregie

De dienst Planregie is een intensief en integraal begeleidingstraject dat door de deelnemer en zijn planregisseur, tezamen met het sociale en professionele netwerk van de deelnemer vorm krijgt en afgelegd wordt. De aanpak is gebaseerd op de ZRM-systematiek en in het bijzonder passend voor mensen met een complexe problematiek en/of mensen die al in de dagbesteding werken. Eerdere trajecten waren niet succesvol maar de deelnemer wil graag stappen zetten richting werk.

 

Doel

Maximale arbeidsparticipatie aansluitend bij de kwaliteiten, wensen en doelen van de deelnemer. Het is een maatwerktraject. Het hoogste doel is regulier werk, maar het kan ook vrijwilligerswerk, arbeidsmatige dagbesteding of een baan met loonkostensubsidie zijn.

 

Doelgroep

Deelnemers zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen die in de dagbesteding werkzaam zijn en waar inspanningen van de reguliere consulenten en andere betrokkenen geen effect hebben gehad. Deze dienstverlening past bij deelnemers die de wens en in potentie de mogelijkheden hebben om te gaan werken.

 

Duur

De deelnemer wordt 26 weken intensief begeleid door een planregisseur.

 

Hoe gaat dit in z’n werk?

Na aanmelding door de gemeente start het traject met een ZRM-gesprek tussen de deelnemer, de planregisseur en zo gewenst de consulent van de gemeente. De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is hét instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid op de verschillende leefdomeinen van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.

Het netwerk rondom de kandidaat wordt vanaf het tweede gesprek betrokken. De gesprekken en de ingevulde ZRM leiden tot een integraal plan met concrete en haalbare ontwikkeldoelen dat tezamen met de deelnemer wordt opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van: psychische hulpverlening, (arbeidsmatige) dagbesteding, anderszins deelname aan activiteiten buitenshuis, schuldsanering, verslavingszorg en arbeidsbemiddeling. Juist in deze fase denkt en handelt de planregisseur buiten de kaders.

Het netwerk van de deelnemer is medeverantwoordelijk voor het behalen van de doelen, waarbij de planregisseur coördineert en de regie voert. Er wordt resultaatgericht gewerkt, na 26 weken moeten de doelen zijn gehaald.

Na 3 en na 6 maanden wordt opnieuw het ZRM-gesprek gevoerd en de matrix ingevuld. Aan de hand hiervan blijkt de voortgang van het traject, de mate waarin de deelnemer de doelen realiseert en waar moet worden bijgesteld. De rol van de planregisseur is alle betrokken partijen op 1 lijn te brengen en te houden zodat de doelen richting werk in gezamenlijkheid bereikt worden.

De planregisseur overlegt wekelijks met de deelnemer en zoveel als nodig met overige betrokken partijen.

 

Rapportage

Binnen 8 weken na aanmelding ontvangt de opdrachtgever het integrale plan zoals dat door de deelnemer en de planregisseur is opgesteld. Na afloop maakt de planregisseur het eindverslag met daarin de bevindingen en resultaten van het traject, alsook een advies voor het vervolg.

Tussentijdse gebeurtenissen die van invloed zijn op de uitvoering van het integrale plan, worden direct besproken met de opdrachtgever.  

 

Uw investering

Zie hiervoor de actuele contractspecificatie.