Participatie vergunninghouders

Participatie vergunninghouders is een intensief activerings- en werktraject waarin de participatiemogelijkheden van vergunningshouders maximaal worden benut door de gecombineerde inzet van training, arbeidsoriëntatie en werk. 

 

Doel

Vergunninghouders voorbereiden op een werkzaam leven in Nederland door hen te leren werken volgens de normen en waarden van de Nederlandse arbeidsmarkt. Maatwerk staat centraal. Maar voor iedereen geldt dat er naar vermogen maximaal wordt geparticipeerd. Daarbij hanteren we de gangbare participatieladder. Voor aanvang worden de mogelijkheden geïnventariseerd. 

 

Doelgroep

Deze dienstverlening wordt aan gemeenten aangeboden voor vluchtelingen en andere nieuwkomers met een verblijfsstatus. Binnen deze groep is een grote heterogeniteit mogelijk. Denk daarbij aan opleidingsniveau, etniciteit en leeftijd. Sommigen hebben nog nooit deelgenomen aan een arbeidsproces, anderen zijn er inmiddels langdurig uit. Psychische, verstandelijke of fysieke klachten kunnen een rol spelen.

 

Duur

Deze dienstverlening beslaat een periode van maximaal 12 maanden of stopt op het moment dat de vooraf vastgestelde doelen gerealiseerd zijn of een ander traject meer passend is. 

 

Hoe gaat dit in z’n werk?

De gemeente meldt de deelnemer aan voor deze dienstverlening. Er volgt een intakegesprek tussen de deelnemer en de consulent van WSD waarin het potentieel wordt bepaald. De deelnemer krijgt uitleg over het programma. De consulent stelt aan de hand van het potentieel een individueel trajectplan op dat ter instemming aan de klantmanager wordt voorgelegd.

 

Componenten programma

Er wordt rekening gehouden met het programma dat de vergunninghouders mogelijk al hebben in het kader van de verplichte inburgering. Vaak is dit een programma van 3 à 4 dagdelen per week. De inburgering is geen onderdeel van deze dienstverlening. Wel wordt steeds afstemming gezocht met de organisatie die de inburgering verzorgt. 

 

Binnen deze dienstverlening gaat het om de volgende modules:

 

1)    Oriëntatie op de arbeidsmarkt en trauma’s en verwerking hiervan, 1 dagdeel per week.

2)    Stage en werkervaring in de ‘werkcarrousel’, 1-4 dagdelen per week.

3)    Bepaling vervolg en afsluiting.

 

Met de parallelle inzet van de eerste 2 modules, in combinatie met het inburgeringsprogramma ontstaat een intensiteit van ongeveer 8 dagdelen per week. 

 

Ad 1) Centraal in deze module staat de groepstraining onder leiding van een trainer van de Werkacademie en een narratief therapeut. Een narratief therapeut is een ervaren professional die bekend is met verschillende culturen en gedragingen. Deze training duurt 1 dagdeel per week en is een voorbereiding op werk. De ideale groepsgrootte bestaat uit 8 à 10 deelnemers. Met die grootte kunnen algemene zaken namelijk plenair worden behandeld en is er voldoende ruimte om op individuele basis de verdieping te zoeken. Indien nodig wordt in deze fase gebruik gemaakt van een tolk. In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod: 

·         de Nederlandse samenleving en specifiek de arbeidsmarkt; 

·         gedrag en communicatie op de werkvloer;

·         aangaan van sociale (werk)contacten;

·         Wie ben ik? Wat kan ik? Wat is mijn verhaal? Wat zijn mijn competenties en hoe kan ik die aanwenden in werk?

·         Hoe vind ik zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt en wie kan ik daarvoor inschakelen?

·         mentale gezondheid, ziektebeleving en copingstijl; 

·         onderling uitwisselen van ervaringen in het werk.

 

In de individuele contacten zoomt de narratief therapeut in op persoonlijke verhalen en het wegnemen van de belemmerende gedachten. 

 

Ad 2) De deelnemer gaat maximaal 4 dagdelen in de week aan het werk. Er is een diversiteit aan passende werkplekken voor handen. Die werkplekken bestaan zowel in de infrastructuur van WSD als bij reguliere werkgevers in de regio. In alle gevallen gaat het om leerwerkplekken. Doel van het werken is allereerst om werkervaring op te doen, te ervaren wat werken in Nederland betekent en te ontdekken welke werkzaamheden passend zijn. Op deze manier ontstaat ook meer zicht op de belastbaarheid, capaciteiten en motivatie van de deelnemer. Voorbeelden van werkzaamheden in deze fase: magazijn, verkoop, winkel, schoonmaak, catering, productiewerk, groenvoorziening en vervoer & transport. 

 

Ad 3) Het doorlopen van de eerdere modules levert veel informatie op. Er is een goed beeld ontstaan van de arbeidsmogelijkheden van de deelnemer, hoe die maximaal zijn te benutten en wat daarvoor nodig is. Ook blijkt of de deelnemer zijn weg zelf in de arbeidsmarkt kan vinden, ondersteuning nodig heeft of misschien is aangewezen op aangepast werk. De klantmanager van de gemeente en de trainer van de Werkacademie bepalen samen of de doelen zijn gerealiseerd en wanneer de deelnemer uitstroomt uit dit programma. 

 

Afronding traject

Op elk moment binnen dit traject kan de deelnemer uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt of naar bijvoorbeeld een opleiding. Uiteraard is het mogelijk om al tijdens of na afloop van het programma gebruik te maken van reguliere dienstverlening die de gemeente kan aanbieden. 

 

Samenwerkende expertises

WSD werkt bij deze dienstverlening samen met een aantal partijen: 

  

 

  • een tolk, nu werkzaam binnen WSD;
  • een trainer van de Werkacademie;
  • regionale werkgevers;
  • vluchtelingenwerk; 
  • (andere) organisaties die de verplichte inburgering verzorgen.

 

Rapportage

Voor aanvang van het traject ontvangt de gemeente een bondig trajectadvies. De trainer communiceert wijzigingen tussentijds. Na afloop van het traject ontvangt de opdrachtgever een eindverslag. Daarin rapporteert de trainer de ondernomen activiteiten, de voortgang op de beschreven leerdoelen en een vervolgadvies.

 

Uw investering

Zie voor het meest actuele tarief de geldende contractspecificatie. De opdrachtgever ontvangt voor aanvang van het traject een op maat gemaakte offerte.