In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de algemene voorziening ‘arbeidsmatige dagbesteding’ opgenomen. Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op het maken van verkoopbare producten of het leveren van diensten. Het biedt de doorgaans kwetsbare deelnemer structuur en een zinvolle invulling van de dag.

Doel

Maximale maatschappelijke participatie door het bieden van een daginvulling met arbeidstaken. Deelnemers krijgen structuur en ritme aangereikt. Hun sociale vaardigheden worden bevorderd en zij ontwikkelen arbeidsvaardigheden in een arbeidsomgeving met collega’s. Het ligt niet voor de hand dat deze personen direct

doorstromen naar een reguliere baan, maar een stijging van de loonwaarde kan wel degelijk aan de orde zijn. Daardoor is het op termijn mogelijk om toch in aanmerking te komen voor betaald werk met loonkostensubsidie.

Doelgroep

Het gaat om inwoners van gemeenten die geen adequate daginvulling hebben en een indicatie arbeidsmatige dagbesteding hebben of kunnen krijgen. Meestal gaat het om mensen die als gevolg van beperkingen, lichamelijk, verstandelijk en of psychisch van aard, (nog) geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

Zij hebben wel mogelijkheden om op gezette tijden activiteiten te ondernemen en een (geringe) prestatie te leveren. Deze is naar verwachting lager dan 30% van de productiviteit van een reguliere werknemer.

Duur

Gezien de doelgroep gaat het hier doorgaans om trajecten met een langere looptijd. Van de andere kant is deze dienstverlening geen eindstation. Periodiek wordt de voortgang met de deelnemer en de opdrachtgever besproken. Zodra mogelijk, is doorstroom naar een vorm van betaald werk aan de orde.

Hoe gaat dit in z’n werk?

De gemeente meldt een deelnemer uit de doelgroep aan bij WSD. WSD voert een of meerdere kennismakingsgesprekken. Hierin worden onder meer de mogelijkheden tot het verrichten van arbeidstaken en -handelingen besproken. Ook brengt WSD in kaart wat voor soort werkbegeleiding en werkplekaanpassingen nodig zijn.

Bij werkplekaanpassingen kan gedacht worden aan technische aanpassingen van de werkplek of werkomgeving, een uitsplitsing van taken tot enkelvoudige handelingen en intensieve tot zelfs permanent aanwezige en gespecialiseerde werkbegeleiding.

Om de structuur te borgen wordt in overleg met de deelnemer een vast werkrooster van minimaal 2 dagdelen in de week vastgesteld. Wanneer er een concrete werkplek is en de noodzakelijke aanpassingen zijn gerealiseerd kan de deelnemer starten. Er is in deze dienstverlening nooit sprake van een arbeidsovereenkomst. Er wordt dus ook geen loon betaald.

De deelnemer kan binnen de aangepaste infrastructuur van WSD aan de slag. Het is uiteraard ook mogelijk dat de noodzakelijke aanpassingen in specifieke situaties bij reguliere werkgevers of instellingen worden gerealiseerd. Dat gebeurt dan altijd in groepsverband met gespecialiseerde werkbegeleiding van WSD.