Detacheren met loonkostensubsidie

Detacheren met loonkostensubsidie, speelt in op de wettelijke mogelijkheden van de Participatiewet (art. 10c en art. 10d). Deze dienstverlening is bedoeld voor de doelgroep die zelfstandig niet in staat is tenminste het wettelijk minimumloon te verdienen maar wel arbeidsvermogen heeft. Het gedeelte van het minimumloon dat de deelnemer niet zelfstandig kan verdienen wordt aan de werkgever via een loonkostensubsidie (LKS) vergoed. Zo participeren deelnemers maximaal. Voor werkgevers is het een manier om capaciteitsproblemen in de bezetting op te lossen en de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord te realiseren.

 

Doel

Maximale arbeidsmarktparticipatie voor deelnemers die niet in staat zijn tenminste het wettelijk minimumloon te verdienen. Hierbij wordt ingespeeld op art. 10c en 10d van de Participatiewet.

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit personen van wie tijdens de proefplaatsing is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Gemeenten bepalen de doelgroep voor loonkostensubsidie in hun verordening. Het gaat vooral om personen met een loonwaarde van 30 tot 80 procent.

 

Duur

De duur van een traject hangt samen met de ontwikkeling van de loonwaarde van de deelnemer. De loonwaarde van de deelnemer wordt periodiek vastgesteld. Zolang deze waarde onder het dan geldend wettelijk minimumloon ligt, kan de deelnemer tot de doelgroep behoren. 

 

Constructie

De deelnemer krijgt een dienstverband. WSD geeft hier invulling aan via Werkpartners B.V. Deze B.V. is onderdeel van WSD. Werkpartners bemiddelt de deelnemers zoveel mogelijk in werk waar hun loonwaarde maximaal wordt benut. Dat realiseert Werkpartners door deelnemers te detacheren naar reguliere werkgevers. Als dat (nog) niet mogelijk is, zet Werkpartners hen in via de infrastructuur van WSD. Werkpartners biedt de deelnemers een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is dat het geboden werk aansluit bij de mogelijkheden van de deelnemer en de loonwaarde maximaal wordt benut. 

 

Elementen

Het gaat hier om een arbeidsmarktinstrument waarin verschillende elementen, die gezamenlijk het traject vormen, zijn ondergebracht. 

a)    Proefplaatsing 

b)    Loonwaardebepaling

c)    Loonkostensubsidie (LKS)

d)    Coaching/begeleiding op de werkvloer

e)    Uitvoering werkgeverschap

 

Niet al deze elementen zijn in elk traject van toepassing. Zo kan een reguliere werkgever waar de deelnemer in een proefplaatsing werkt, niet zijnde Werkpartners, uiteraard ook zelf het dienstverband aangaan met de kandidaat. In dat geval zijn voor wat betreft de toepassing van genoemde elementen verschillende varianten mogelijk. De nieuwe werkgever kan namelijk wel of niet gebruik maken van LKS en kan wel of niet gebruik maken van WSD als begeleidingsorganisatie. De gemeente op haar beurt kan wel of niet gebruik maken van WSD als het gaat om de wettelijk verplichte, periodieke loonwaarde meting. Tijdens de proefplaatsing, maar voorafgaand aan het dienstverband, stelt WSD een nadere offerte op waarin de inzet van die elementen is opgenomen. 

 

a)   De proefplaatsing

WSD bemiddelt een door de gemeente aangemelde deelnemer en bemiddelt hem of haar naar een concrete functie bij een reguliere werkgever. Als plaatsing bij een reguliere werkgever nog niet haalbaar is, kan bemiddeling ook via de infrastructuur van WSD gebeuren. De deelnemer start in een proefplaatsing voor de duur van maximaal 3 maanden. In deze periode is nog geen sprake van een dienstverband maar loopt de uitkering door als daar sprake van is. Tijdens de proefplaatsing leren de werkgever en de deelnemer elkaar beter kennen. De deelnemer raakt ingewerkt en wordt verondersteld binnen de termijn van de proefplaatsing een voor zijn doen maximale prestatie te leveren. De periode van proefplaatsing kan ook worden gebuikt om een goed beeld te krijgen van de loonwaarde van de deelnemer en van de begeleidingsbehoefte.

 

b)   Loonwaardebepaling

De gemeente heeft de mogelijkheid om niet al in het eerste half jaar de loonwaarde van de deelnemer te (laten) meten. Zij kan in deze fase ook gebruik maken van de wettelijk vastgestelde forfaitaire loonwaarde van 50%. 

Als de gemeente er voor kiest om al voor het dienstverband de werkelijke loonwaarde te meten, gebeurt dat tijdens de proefplaatsing. Het gaat om de meting van de loonwaarde in de functie waarin de deelnemer werkzaam is. Deze vindt daarom op de werkplek zelf plaats. Zowel de werkgever als de deelnemer zorgen voor relevante informatie. Een deskundige begeleidt dat proces. De loonwaarde is direct van invloed op de hoogte van de door de gemeente in te zetten loonkostensubsidie tijdens het dienstverband dat volgt op de proefplaatsing. De gehanteerde methode voor loonwaardemeting is regionaal bepaald. WSD biedt de mogelijkheid de loonwaarden door opgeleide deskundigen te laten meten met behulp van die methode. 

 

c)    Dienstverband en loonkostensubsidie

Via de vastgestelde loonwaarde wordt duidelijk wat het de werkgever kost om de deelnemer een dienstverband aan te bieden. In de Participatiewet betaalt de werkgever namelijk wel het volledige loon, maar compenseert de gemeente de verminderde arbeidsprestatie met een loonkostensubsidie. Op de uitkomst van de loonwaardemeting volgt een beslismoment voor zowel de werkgever als voor de gemeente. De werkgever bepaalt of hij de deelnemer een dienstverband aanbiedt. De gemeente beslist over de inzet van de loonkostensubsidie. 

 

d)   Coaching/begeleiding op de werkvloer

Deelnemers die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie krijgen op begeleiding op de werkplek. Een goede begeleiding ontzorgt werkgevers en is belangrijk voor deelnemers om te wennen aan hun nieuwe situatie of om de werkplek te bestendigen. Een deel van de doelgroep zal permanent begeleid moeten worden; zeker in situaties waarin sprake is van structurele arbeidsbeperkingen. Consulenten en jobcoaches van WSD begeleiden en ontzorgen zowel de deelnemers als de werkgevers. 

 

e)   Uitvoering werkgeverschap            

Indien sprake is van een detachering treden de deelnemers in dienst bij Werkpartners. Taken en verantwoordelijkheden die daarmee samenhangen neemt Werkpartners voor haar rekening. Dan gaat het om zaken als de arbeidsovereenkomst, periodieke beoordelingen, verloning en Wet verbetering poortwachter. Maar denk daarbij ook aan accountantscontroles en verantwoording aan gemeenten en Rijk.